Tuesday, August 4, 2020

Pitanja koja bi hrišćanin trebao pitati pre nego praktikuje jogu

(Ovo dnevno čitanje je duže od jednog minuta, jer je tema važna i opširna, te iziskuje detaljniju obradu. Zato te molim za strpljenje.)


“Zahvaljujući genijalnom marketingu, joga na Zapadu nije više čudna, strana i naizgled deo kulta stvar...učenja joge će se izražavati kroz semantiku koja će se lako upiti kroz naš sekularni filter...Amerika je odlučila da razblaži, objasni i progleda kroz prste ono što joga stvarno jeste…” ~ Jill Lawson, zvanični joga instruktor

Pitanja koja svaki ozbiljan hrišćanin treba da postavi pre nego što praktikuje jogu

Ako razmatrate jogu ili je već praktikujete, onda se molim da pročitate ova pitanja i stihove iz Pisma i tražite mudrost od Boga. Ako to učinite, a ipak smatrate da je uredu raditi jogu, onda je to vaš izbor. Ja se samo molim da se ne uključite u jogu sve dok ne dobijete potpunu informaciju i razumevanje. Hvala!

1. Zašto se opredeljujete baš za ovu vrstu vežbanja? Da li verujete da je ovo jedini način da ostanete u formi?

Vežbe same po sebi nisu paganske. Međutim, joga nosi pagansko ime, ima pagansko poreklo i svaki pojedini položaj imitira hinduističke rituale za sjedinjavanje pojedinca sa lažnim bogom. Čak i da ga možete raditi bez uključivanja mantre, zar ne bi bilo bolje za hrišćanina da odabere program vežbi koji je nepaganskog porekla?

1.Korinćanima 10:23: ”Sve mi je slobodno”, kažete ali nije sve na korist. “Sve mi je slobodno”,- ali sve ne ide na dobro.

2. Da li ste pažljivo proučili značenje, metode i filozofiju u pozadini joge tako da budete sposobni razaznati bilo koji paganski uticaj u vašem programu joge?

Važno je proveriti argumente protiv joge, tako da možete sagledati obe strane pitanja.

Naše odvajanje od paganskih, okultnih i bezbožnih uticaja je važan deo našeg hoda sa Gospodom. 2.Korinćanima 6:14-18: ”Ne vucite u tuđem jarmu nevernika; jer šta ima pravda s bezakonjem? Ili kakvu zajednicu ima videlo s tamom? 15 Kako li se slaže Hristos s Velijarom? Ili kakav udeo ima verni s nevernikom? 16 Ili kako se udara crkva Božja s idolima? Jer ste vi crkve Boga Živoga, kao što reče Bog: Useliću se u njih, i živeću u njima, i biću im Bog, i oni će biti moj narod. 17 Zato iziđite između njih i odvojte se, govori Gospod, i ne dohvatajte se do nečistote, i ja ću vas primiti,18 I biću vam Otac, i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod Svedržitelj”

3. Da li ste spremni da razjasnite vrstu joge koju praktikujete (tj. nepagansku jogu) svaki put kada nekome kažete da se bavite jogom?

Termin joga se koristi da opiše sve vrste joge, od najreligioznije do najmanje religiozne forme. Lako bi mogli nekome dati pogrešan utisak ako ne bi objasnili vrstu joge koju praktikujete. Za hrišćanina je važno da predstavlja Hrista u svemu što činimo.

1.Korinćanima 10:31: Ako dakle jedete, ako li pijete, ako li šta drugo činite, sve na slavu Božiju činite.

4. Ako vi samo radite vežbe i niste povezani sa bilo kojom meditacijskom ili religijskom praksom, onda je zašto zovete joga?

Mi ne treba da objašnjavamo kada radimo hrišćansku ili nereligijsku gimnastiku, planinarenje ili skijanje, ali treba da objasnimo kada radimo hrišćansku ili nereligijsku jogu. To je zato što ona uključuje tehnike meditacije i metode da se razbistri um, a onda to više nisu “samo vežbe”.

Da li verujete da su ove tehnike efikasnije od normalne molitve i dubinskog razmišljanja nad Pismom? Zašto?

1.Korinćanima 10:14-22: Zato, ljubazna braćo moja, bežite od idolopoklonstva. 15 Kao mudrima govorim; sudite vi šta govorim. 16 Čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica krvi Hristove? Hleb koji lomimo nije li zajednica tela Hristovog? 17 Jer smo jedan hleb, jedno telo mnogi; jer svi u jednom hlebu imamo zajednicu.

18 Gledajte Izrailja po telu: koji jedu žrtve nisu li zajedničari oltara? 19 Šta dakle govorim? Da je idol šta? Ili idolska žrtva da je šta? 20 Nije; nego šta žrtvuju neznabošci, da đavolima žrtvuju, a ne Bogu; a ja neću da ste vi zajedničari sa đavolima. 21 Ne možete piti čaše Gospodnje i čaše đavolske; ne možete imati zajednicu u trpezi Gospodnjoj i u trpezi đavolskoj. 22 Ili da prkosimo Gospodu? Eda li smo mi jači od Njega?

5. Da li će se slabiji hrišćani ili nehrišćani uključiti u paganski oblik joge zbog vašeg svedočanstva (tj. vaše uključenosti)?

Predpostavimo da je moguće za hrišćanina da radi jogu bez da unazadi svoju veru izostavljanjem hinduističkih isticanja. Da li to ipak može oštetiti tvoje svedočanstvo?

Zamisli da jedan slabiji hrišćanin počne da se bavi jogom na osnovu tvog primera, ali da on nije toliko pažljiv da izbegava hinduistička praktikovanja. Zamisli da tvoj nehrišćanski prijatelj sledi tvoj primer i takođe se uključi u hinduizam i više ne bude zainteresovan da traži hrišćanstvo.

Kada se joga naučava u školama, malo je verovatno da će dete biti dovoljno zrelo da razume i izbegava paganske aspekte.

Mnogi “sekularni” joga časovi nesvesno ili smišljeno pripajaju religijske reči i prakse. Jedan primer je upotreba reči Namaste. Ona se može predstaviti samo kao običan pozdrav na indijskom jeziku, ali ona zapravo oličava ideju da smo mi svi deo “božanske svesti.” Kada je kažete nekoj drugoj osobi, vi zapravo kažete “moja božanska priroda u meni se klanja božanskoj prirodi u tebi.”

Deo iz 1.Korinćanima 8 koji sledi, govori kada se čine stvari povezane sa paganskim ritualima. Čak iako verujete da je joga potpuno nereligijski oblik vežbanja, princip iz ovog odeljka se može primeniti na nju.

1.Korinćanima 8: Jer ako tebe, koji imaš razum, vidi ko u idolskoj crkvi gde sediš za trpezom, neće li njegova savest, slaba budući, osloboditi se da jede idolske žrtve? 11 I s tvog razuma poginuće slabi brat, za kog Hristos umre. 12 Tako kad se grešite o braću, i bijete njihovu slabu savest, o Hrista se grešite. 13 Zato, ako jelo sablažnjava brata mog, neću jesti mesa doveka, da ne sablaznim brata svog.

6. Da li bi privlačnost i popularost joge u našoj zemlji mogli biti sotonski pokušaji da oslepe nevernike za istinu i navedu na kompromis slabe vernike? Da li želiš da učestvuješ u tom poduhvatu, čak i da tebe lično to ne povređuje?

2.Korinćanima 4:4: U kojima bog sveta ovog oslepi razume nevernika, da im ne zasvetli videlo jevanđelja slave Hristove, koji je obličje Boga, koji se ne vidi.

Ispod se nalazi jedan drugi odeljak koji govori o odobravanju nečega što bi moglo prouzrokovati da tvoj brat padne u greh:
Rimljanima 14:21-22: Dobro je ne jesti mesa, i vina ne piti, i ono ne činiti na šta se tvoj brat spotiče, ili oda šta gori postaje ili slabi. Ti imaš veru? Imaj je sam u sebi pred Bogom. Blago onome koji ne osuđuje sebe za ono šta nađe za dobro.

-----------

Original: Questions Christians Should Ask Before Doing Yoga

Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, August 2, 2020

Da li ste voljni ispitati objektivnost joge?

(Ovo dnevno čitanje je duže od jednog minuta, jer je tema važna i opširna, te iziskuje detaljniju obradu. Zato te molim za strpljenje.)


Moj cilj nije da stavljam pod znak pitanja nečiju veru ili da uvredim one koji praktikuju jogu. Moja želja je da učinim hrišćane svesnima u vezi praktikovanja joge. Rado primam komentare ili čak i neslaganja, ali vas molim pročitajte uputstvo za komentarisanje pri dnu. Hvala!

Opsednut demonom
Osamdestih je bio program za veliku hrišćansku grupu žena supruga vojnika.

Jedna od naših govornica je bila žena koja je postala opsednuta demonima kroz praktikovanje joge.

Ona se nije bavila paganskim ili okultnim praktikama. Jednostavno je radila nešto što je smatrala običnim vežbama.

Završila je na psihijatriji i samo se zato oporavila jer je jedna medicinska sestra podelila Hrista sa njom i molila se za njeno oslobođenje od demona joge.

Ova govornica je upozorila hrišćane da se ne bave jogom ni na kakvom nivou. Rekla je da ne postoji “hrišćanska” joga.

Rastuća popularnost joge
Osamdesetih se niko nije raspravljao sa njom, ali danas je druga priča.

Od 2012. do 2016. godine, broj amerikanaca koji se bave jogom se duplirao sa oko 20 miliona na 40 miliona.

Mnoge hrišćanske organizacije (na primer YMCA za mlade muškarce), društveni centri, crkve i srednje škole nude časove joge.

Sinkretizam
Dok se za mnoge ove časove tvrdi da su bez hindu elemenata, a neki čak tvrde da su hrišćanski, ipak svi oni, uključujući i “najsterilinije” časove, uključuju aspekte tehnika joga meditacija. 

Ovaj sinkretizam - kombinovanje različitih religija - nije zdrav.

To nije isto kao Božićna drva

Neki ljudi su uznemireni uvezi Božićne jelke, jer su u prošlosti neki slavili drveće. Ja ne delim njihovu uznemirenost, jer obožavanje drveća nije moderna religija, ništa oko Božićne jelke ne oponaša rituale ili ceremonije prošlih ili sadašnjih obožavanja drveća, i ne poznajem niti jednu osobu koja obožava svoju Božićnu jelku. Ako je neki hrišćanin uznemiren, neka nema Božićnu jelku, ali to nije sinkretizam.

S druge strane, joga nosi pagansko ime i još uvek je u velikoj meri deo trenutnog hinduističkog i budističkog obožavanja. Gde god da se naučava, ona oponaša neke rituale i ceremonije paganskog porekla. I mnogi ljudi još uvek koriste jogu za obožavanje paganskih bogova.

Šta je u imenu? 
“Hrišćanska joga” je oksimoron. To je kao da se kaže hrišćanski hinduizam.

Da li donosi čast Bogu korišćenje programa vežbi sa paganskim imenom i paganskim poreklom? Moraćete sami sebi odgovoriti na ovo pitanje, ali se nadam da ćete uzeti u obzir donje Biblijske stihove pre nego se odlučite.

Mi nismo samo fizička bića
Verovatno joga ima neke fizičke koristi, aki mi nismo samo fizička bića. Mi smo takođe i duhovna bića, te stvari koje radimo u telu mogu imati efekte u našem duhu.

Pošto su naša tela hram Božijeg Svetoga Duha, sve što radimo u telu bi trebalo da proslavlja Boga (1.Korinćanima 6:19-20).

“Jer telesno obučavanje malo je korisno, a pobožnost je korisna za svašta, imajući obećanje života sadašnjeg i onog koji ide.” 1.Timoteju 4:8

Hajde da vežbamo naše duhovno razlučivanje i odaberemo aktivnosti koje dati čast i blagosloviti Boga iz Biblije, kao prvo, poslednje i zauvek.

Možda možete raditi jogu bez da pokvarite svoje svedočanstvo ili svoj duhovni rast.

A ipak, možete biti potpuno nesvesni načina kako već jeste pod uticajem vaš duhovni rast.

Da li je ijedan program vežbi vredan tog rizika?

Zašto je joga tako neverovatno popularna?
Budimo svesni da je Sotona još uvek naš neprijatelj, dragi hrišćani, i on se zove anđeo svetla jer on zlo čini privlačnim.

Joga je jedna od najpopularnijih oblika vežbanja u svetu. Mnogi njeni sledbenici smatraju da je ona jedina vežba koja ih može održati zdravima fizički i mentalno.

Ja verujem da je popularnost joge demonska. Koja je naša dužnost vezano za svedočenje i efektivnost kao hrišćana?

Tako je važno da stojimo čvrsto (1.Korinćanima 10:12; 2.Korinćanima 11:3).

Bez obzira da li se trenutno bavite jogom ili ste samo znatiželjni, ohrabrujem vas da uradite proučavanje Biblije pri dnu ovog dnevnog čitanja. Nemojte da vas užici joge odvoje od istraživanja ove stvari i uz molitvu istražite stihove Pisma koje govore o paganskim uticajima. Hvala!
Biblijsko proučavanje
Istraživanje izgovora za praktikovanje joge

1. Počnimo sa najuobičajenim Biblijskim izgovorom.
Ono ide nekako ovako: “Rimljanima 14 kaže mi ne bi trebali reći drugim hrišćanima da je nešto loše, sem ako je to striktno spomenuto u Pismu.”

Ovaj izgovor izvrće Rimljanima 14. Rimljanima 14 upozorava protiv toga da ne činimo nešto što može brata ili sestru slabije vere “naterati” da čine nešto protiv svoje savesti. On ne sprečava hrišćane da pokreću zabrinutosti uvezi nečega.

I, ono najvažnije, teret u Rimljanima 14 je stavljen na osobu koja odobrava stvari a ne na onu koja ne odobrava:

“Dobro je ne jesti mesa, i vina ne piti, i ono ne činiti na šta se tvoj brat spotiče, ili oda šta gori postaje ili slabi. Ti imaš veru? Imaj je sam u sebi pred Bogom. Blago onome koji ne osuđuje sebe za ono šta nađe za dobro.” (stihovi 21-22)

Ovaj članak objašnjava kako praktikovanje joge može uticati na veru drugih, čak iako ono ne utiče na naše: "Pitanja koja treba hrišćani da postave pre nego se počnu baviti jogom(ovaj članak će sledeći biti objavljen).

2. Drugi argument koji ljudi koriste za praktikovanje joge je “to je samo vežba i ništa u njoj nije pagansko niti njeno poreklo”.

Mada nismo više pod starozavetnim zakonima, postoje principi nekih od ovih zakona koji su i danas relevantni nama. Na primer:

5.Mojsijeva 12:1-3: Ovo su uredbe i zakoni koje ćete držati i tvoriti u zemlji koju ti je Gospod Bog otaca tvojih dao da je naslediš, dokle ste god živi na zemlji. 2 Raskopajte sasvim sva mesta u kojima su služili bogovima svojim narodi koje ćete naslediti, po visokim brdima i po humovima i pod svakim zelenim drvetom. 3 Oborite oltare njihove i razbijte likove njihove, i lugove njihove popalite ognjem, i rezane bogove njihove izlomite, i istrebite ime njihovo sa onog mesta.

Ovi paganski bogovi su bili napravljeni od drveta i kamenja. Nema ništa loše u drvetu i kamenu oltara, niti ima šta loše u vezi oltara. Ali Bog nije želeo ovo kamenje, stubovi i oltari (dizajnirani za pagansko obožavanje) budu korišteni za Njegovo obožavanje. Dodatno, Bog je želeo da budu uništeni. Ono što su oni predstavljali je vređalo Boga, pa čak i njihova paganska imena. 

3. Treći argument za praktikovanje joge je da hrišćani mogu pojati (“mantrati”) stihove iz Pisma umesto tradicionalnih joga pojanja (mantri).


5.Mojsijeva 12:4: Ne činite tako (na njihov način) Gospodu Bogu svom.

Ako slediš joga tehnike meditacije, samo zameniš hinduističke reči sa stihovima iz Pisma, zar ne obožavaš i na dalje Gospoda “na njihov način”?

Ova zapovest je ponovljena posle par stihova kasnije:
5.Mojsijeva 12:29-32: Kad istrebi Gospod Bog tvoj ispred tebe narode ka kojima ideš da naslediš zemlju njihovu, i nasledivši je kad se nastaniš u zemlji njihovoj, 30 Čuvaj se da se ne uhvatiš u zamku pošavši za njima pošto se potru ispred tebe, i da ne potražiš bogove njihove, i kažeš: Kako su ovi narodi služili svojim bogovima, tako ću i ja činiti. 31 Ne čini tako Gospodu Bogu svom; jer oni činiše svojim bogovima sve što je gadno pred Gospodom i na šta On mrzi; jer su i sinove svoje i kćeri svoje sažizali bogovima svojim. 32 Šta vam god ja zapovedam sve držite i tvorite, niti šta dodajte k tome ni oduzmite od toga.

Sumnjam da je bilo koji Izraelac počeo izučavati paganske religije s ciljem da žrtvuje svog sina ili ćerku paganskom bogu. Ali se upravo ta stvar desila u istoriji Izraela. I sumnjam da bilo koji hrišćanin počinje praktikovanje joge s ciljem da spreče svoj molitveni život ili kompromituju svoje hrišćanstvo. Ali to ne garantuje da se to neće i desiti.

Dodatna upozorenja: 5.Mojsijeva 18:9-13


4. Sledeći argument za praktikovanje joge je da mi ne živimo u starozavetnim vremenima, tako da se nijedna prethodno spomenuta zabrana ne odnosi na nas. Međutim, sva ova upozorenja se mogu naći i u Novom zavetu.

2.Korinćanima 6:14-18: Ne vucite u tuđem jarmu nevernika; jer šta ima pravda s bezakonjem? Ili kakvu zajednicu ima videlo s tamom? 15 Kako li se slaže Hristos s Velijarom? Ili kakav udeo ima verni s nevernikom? 16 Ili kako se udara crkva Božja s idolima? Jer ste vi crkve Boga Živoga, kao što reče Bog:
"Useliću se u njih, i živeću u njima, i biću im Bog, i oni će biti moj narod. 17 Zato iziđite između njih i odvojte se, govori Gospod, i ne dohvatajte se do nečistote, i ja ću vas primiti, 18 I biću vam Otac, i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod Svedržitelj."    

Smernice za komentare:

Neslaganje je zdravo, kada je učinjena u skladu sa smernicama Pisma (Matej 5:22; Luka 6:45; Efežanima 4:29; Kološanima 4:6). 

Na kojoj god da si strani u ovoj diskusiji (čak iako se slažeš sa izloženim), ja se nadam da ćeš koristiti kulturan govor ako ćeš izražavati svoje mišljenje. Prioni za ono zašto podržavaš svoj pogled na ovu temu, posebno vezano za stihove iz Pisma, i nemoj lično napadati ljude koji se drže svojih stavova. Hvala!

-----------

Original: Are You Willing to Examine Yoga Objectively?

Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, July 28, 2020

Razumevanje znakova Poslednjih vremena


Mnogi hrišćani se pitaju da li će zadnja vremena da se dese za vreme našeg života, naročito kada se uzmu u obzir trenutna događanja.

Verujem da su se isto tako autori Novoga zaveta pitali. Sumnjam da su shvatali dok su pisali instrukcije o zadnjim vremenima da ćemo ih mi još uvek čitati 2000 godina kasnije.

Evo nekih instrukcija iz 2.Solunjanima 2:

1. Nemojte se uznemiravati izveštajima da su zadnja vremena već tu.
Ona hrišćanima neće doći “kao lopov u noći” (1.Solunjanima 5:1-11). Mi ćemo prepoznati znake.

2. Neće se desiti dok se ne razotkrije Antihrist.
On će sebe proglasiti Bogom i činiće znake i čuda da nasamari one koji su “odbili da vole istinu i tako da se spasu.”

3. Satanski duh Antihrista je već prisutan u našem svetu.
Pogledaj 2.Solunjanima 2:7 i 1.Jovanova 4:2-3.

Najbolja vest:
4. Isus će svrgnuti ovog zlog čoveka sa “dahom iz Njegovih usta” 

“Tako da, braćo i sestre, stojte čvrsto i držite čvrsto ova naučavanja” naše vere.

-----------

Original: Understanding the Signs of the End-Times

Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, July 26, 2020

Ispravna vera


Pismo ne ulepšava smisao vere da bi ona bila privlačnija.

➦ Ako učimo napamet stihove iz Biblije i naučavamo je a ne volimo ljude zbog njihove rase ili društvenog statusa, onda Pismo kaže da smo još uvek u tami.(1)

1.Jovanova 2:9: ”Koji govori da je u videlu, a mrzi na svog brata, još je u tami.”

➦ Ako damo sav svoj novac siromašnima ali odbijamo da oprostimo drugima, ni nama neće biti oprošteno.(2)

Matej 6:15: ”Ako li ne opraštate ljudima grehe njihove, ni Otac vaš neće oprostiti vama grehe vaše.”

➦ Ako nam je sasvim u redu ignorisati Božije zapovesti, onda ne poznajemo Isusa.(3)

1.Jovanova 2:4: ”Koji govori: Poznajem Ga, a zapovesti Njegove ne drži, laža je, i u njemu istine nema;”

Na dan Suda će neki podsećati Isusa na divna dela koja su učinili u Njegovo ime. A On će im reći:
“Nikad vas nisam znao; idite od mene koji činite bezakonje.” Matej 7:21-23(4)

Spasonosna vera nije ni vera bez dela niti dela bez vere (Jakov 2:17; Matej 6:1). Pismo nas ohrabruje da istražimo našu veru da bi bili sigurni da je ispravna (2.Korinćanima 13:5).

Isus ne ulepšava stvar. Nemojmo ni mi.

-----------------------

(1) Pročitaj Jakov 2:1-11 za više potvrde za ovu istinu.

(2) “I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam telo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže.” 1.Korinćanima 13:3  
Opraštanje je strana hrišćanske ljubavi o kojoj nema pregovaranja. Pravi vernici se mogu boriti sa neopraštanjem, ali mi težimo da to prevaziđemo, jer shvatamo koliko je nama oprošteno u Isusu.

(3) Hrist je napravio razliku između istinite i lažne vere u Mateju 15 isticanjem problema sa kojim se i mi redovno susrećemo u našoj modernoj kulturi - samopravedno opravdavanje nepoštovanja roditelja.

Matej 15:3-9: ”A On odgovarajući reče im: Zašto i vi prestupate zapovest Božju za običaje svoje? Jer Bog zapoveda govoreći: Poštuj oca i mater; i koji opsuje oca ili mater smrću da umre. A vi kažete: Ako koji reče ocu ili materi: Prilog je čim bih ti ja mogao pomoći; Može i da ne poštuje oca svog ili matere. I ukidoste zapovest Božju za običaje svoje. Licemeri! Dobro je za vas prorokovao Isaija govoreći: Ovi ljudi približavaju se k meni ustima svojim, i usnama poštuju me; a srce njihovo daleko stoji od mene. No zaludu me poštuju učeći naukama i zapovestima ljudskim.”

(4) Puni odeljak: Matej 7:21-23: ”Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! Ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji Oca mog koji je na nebesima. Mnogi će reći meni u onaj dan: Gospode! Gospode! Nismo li u ime Tvoje prorokovali, i Tvojim imenom đavole izgonili, i Tvojim imenom čudesa mnoga tvorili? I tada ću im ja kazati: Nikad vas nisam znao; idite od mene koji činite bezakonje.”-----------

Original: Genuine Faith

Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, July 21, 2020

4 ključa da pobediš Sotonu - 1.Samuelova 17


Sotona je “Golijat”, izaziva Božiji narod, ismeva nas, tvrdeći da će nas uništiti.

I mi treba da uzvratimo kao David.

Vidiš, David je uradio nešto izvanredno. Bio je agresivan. Prvi je udario udarac (1.Samuelova 17:48-49). Nije čekao da ga Golijat rani.

I mi takođe ne bi trebali čekati na Sotonu da nas napadne.

“Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svog uma budite trezni, i zacelo se nadajte blagodati koja će vam se prineti kad dođe Isus Hristos.” 1.Petrova 1:13

1. Pripremimo naše umove na akciju.
Hranimo našu veru pre bitke (Kološanima 3:16).

2. Budimo trezni.
Budimo oprezni/svesni Sotonskih trikova i uticaja (1.Petrova 5:8).

3. Fiksirajmo našu nadu na Isusa.
Zavisimo od Hristove snage (Filipljanima 4:13) i uzmimo svoj štit vere (Efežanima 6:16).

4. Udarimo prvi!

Poput Davida, možemo biti agresivni u pobeđivanju naših divova jer se mi pouzdajemo u Božije Ime i snagu, a ne u svoju (1.Samuelova 17:45-47). 


-----------

Original: 4 Keys for Defeating Satan - 1 Samuel 17

Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, July 19, 2020

3 Sotonine taktike poluistine


Sotona je najefektivniji kada koristi poluistine umesto potpunih laži.

On voli da promoviše taman toliko istine o Bogu da deluje Biblijski dok se odriče sile evanđelja koja spašava i transformiše - Božija ljubav bez Njegovih standarda, spasenje bez pokajanja, blagoslov bez odgovornosti (2.Timotejeva 3:1-5).

Zapisi Pisma o Sotoninoj taktici poluistina:

1. Rekao je Evi da bi ona trebala razumeti dobro i zlo (1.Mojsijeva 3:4-5).

2. Citirao je Isusu Psalam 91 (Matej 4:1-11).

3. On je inspirisao Ananijevu darežljivost davanja (Dela 5:1-3). 

Sotonine poluistine su uvek smrtonosne i prevarljive:

1. Celo čovečanstvo pati jer ne samo da je Eva razumela zlo, nego ga je i počinila (1.Mojsijeva 3:22-24).

2. Isus je ukorio Sotoninu zloupotrebu Pisma (Matej 4:10).

3. Bog je smrću udario Ananiju zbog poluistinitog davanja (Dela 5:3-11).

Isus je rekao:
Ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji, I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti.” Jovan 8:31-32

Puna i potpuna istina je bitna Bogu. A tebi?


-----------

Original: 3 of Satan's Half-Truth Tactics

Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail