Tuesday, November 30, 2021

Da li ste izračunali cenu?


Dela i poslušnost ne spašavaju, ali istinsko spasenje uvek rezultira delima i poslušnošću.

Isus reče: “Ako zapovesti moje uzdržite ostaćete u ljubavi mojoj...” Jovan 15:10

Sveto pismo naglašava vezu između spasenja i poslušnosti: Jovan 8:51; Jovan 14:15; Jovan 14:21; Jovan 14:23; 1.Jovanova 2:3; 1.Jovanova 3:6; 1.Jovanova 5:3; i 2.Jovanova 1:6.

Važno je da shvatimo ovu istinu, jer će uvek biti ljudi koji će razvodniti evanđelje tvrdeći da oni koji su pod milošću ne treba da se bave svojim gresima.

Pavle se suočio sa ovim stavom u ranoj crkvi i tada je rekao: “Hoćemo li ostati u grehu da se blagodat umnoži? Bože sačuvaj! Jer koji umresmo grehu kako ćemo još živeti u njemu?” Rimljanima 6:1-2

Hrist kaže svakoj osobi da prvo izračuna cenu spasenja (Matej 10:38; Luka 14:25-35), jer spasenje započinje jedan novi život (2.Korinćanima 5:17), život samoodricanja (Matej 16:24) i ozbiljnog truda (Filipljanima 2:12-13; Efežanima 2:10).

Da li ste dokučili ovu istinu?

-------------------

Pročitajte i ovu crticu sa sličnom temom: 4 odlike života u Hristu (uskoro ćemo objaviti)


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, November 28, 2021

Tvrditi da greh i nije neki veliki problem


Jedna čitateljka je komentarisala na moj tekst o seksualnim gresima: “Bog te neće poslati u pakao zato što ignorišeš Njegove zapovesti. Ako Ga prihvatiš za svog Gospoda i Spasitelja i priznaš Mu svoje grehe ti si spašen i ići ćeš u nebo bez obzira koliko posle zabrljaš.”

Da, ona je u pravu da niko ne ide u Pakao samo zato što ignoriše Božije zapovesti.

Ljudi idu u Pakao jer nisu voleli Isusa.

Hrišćanin je neko ko voli Isusa.

Da, i hrišćani još uvek greše ali ne ignorišu Božije zapovesti jer je nemoguće voleti Isusa a ignorisati Njegove zapovesti. To je prosto nemoguće (pogledajte stih dole).

Isus nije naučavao blag pogled na spasenje. Nego je rekao da mi moramo da izračunamo cenu spasenja (Luka 14:25-34). Mi ne možemo da zaradimo spasenje ali ono uvek, uvek, uvek menja one koji ga prime. Iskreni vernici vole Isusa i žele da “žive život vredan” Njega (Efežanima 4:1).

Koliko sme iskreni hrišćanin da greši? Samo Bog zna odgovor. Ali niko ko voli Isusa ne želi da sazna za tu granicu.


💙 Više od 1 minuta za citirane Biblijske stihove i druge resurse 💙

Ovo su dobri dodatni tekstovi za današnji tekst:
Milost se ne može zaraditi (uskoro će biti objavljeno)
Da li su hrišćani sveci ili grešnici? (uskoro će biti objavljeno)

Stihovi koji opovrgavaju verovanje da možete voleti Isusa bez da ste Mu poslušni:

1Jovanova 5:3: Jer je ovo ljubav Božija da zapovesti Njegove držimo; i zapovesti Njegove nisu teške.

1Jovanova 5:18: Znamo da nijedan koji je rođen od Boga, ne greši, nego koji je rođen od Boga čuva se, i nečastivi ne dohvata se do njega.

1Jovanova 3:9: Znamo da nijedan koji je rođen od Boga, ne greši, nego koji je rođen od Boga čuva se, i nečastivi ne dohvata se do njega.

1Jovanova 2:29: Ako znate da je pravednik, poznajte da je svaki koji tvori pravdu od Njega rođen.

1Jovanova 3:6: Koji god u Njemu stoji ne greši; koji god greši ne vide Ga niti Ga pozna.

Jovan 14:23: Isus odgovori i reče mu: Ko ima ljubav k meni, držaće reč moju; i Otac moj imaće ljubav k njemu; i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se staniti.

Jovan 8:51: Zaista, zaista vam kažem: ko održi reč moju neće videti smrt doveka.

Jovan 14:15: Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.

Jovan 14:21: Ko ima zapovesti moje i drži ih, on je onaj što ima ljubav k meni; a koji ima ljubav k meni imaće k njemu ljubav Otac moj; i ja ću imati ljubav k njemu, i javiću mu se sam.

Jovan 14:24: Koji nema ljubavi k meni ne drži moje reči; a reč što čujete nije moja nego Oca koji me posla.

Jovan 15:10: ko zapovesti moje uzdržite ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovesti Oca svog i ostajem u ljubavi Njegovoj.

-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, November 23, 2021

1. Jovanova poslanica identifikuje 6 tipova lažova


Prva Jovanova poslanica identifikuje šest tipova lažova.

1. To su ljudi koji tvrde da imaju zajedništvo sa Isusom a hodaju u tami (1:6). Efežanima 5:6-16 objašnjava kontrast između svetovne tame i hrišćanskog svetla.

2. To su ljudi koji tvrde da nisu zgrešili jer su redefinisali pojam greha po standardima svog okruženja, te zato zapravo Boga nazivaju lažovom (1:10).

3. To su ljudi koji tvrde da poznaju Isusa ali Mu nisu poslušni (2:4). Isus kaže da voleti Njega znači biti Mu poslušan (Jovan 14:21; 15:10).

4. To su ljudi koji tvrde da hodaju u svetlu a da pri tom mrze braću i sestre u Hristu (2:9; 4:20).(1) Ako nismo sposobni da volimo hrišćane iz drugih denominacija, životnih pozadina, kultura ili drugih rasa, onda ne poznajemo Hrista.

5. To su ljudi koji kažu da vole Boga ali zapravo vole svet (2:15). Postoji mesto samo za jednog gospodara u našim životima (Matej 6:24).

6. To su ljudi koji odriču da je Isus Mesija tj. Hrist, otelovljeni Bog (2:22). Ovo je najveća laž među lažima!

Stojmo čvrsto nasuprot ovim lažima.

---------------

(1) Dok grčka reč za braću u ovom odeljku može da podrazumeva braću u širem smislu, ipak većina komentatora smatra da se tu misli na vernike.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, November 21, 2021

7 istina iz 1. Jovanove poslanice


Kao jedna od Jovanovih omiljenih reči se pojavljuje reč “istina”. Pošto znamo da je njegovo pisanje nadahnuto, onda možemo znati da je istina takođe i Božija omiljena reč.

Iskreno zajedništvo sa Hristom zahteva hodanje u svetlu istine.

Oni koji poriču svoje grehe ili ih opravdavaju ne mogu hodati u istini.

Oni koji tvrde da poznaju Hrista ali nisu poslušni Njegovim zapovestima nemaju istinu u svojim srcima.

Oni koji hodaju u istini to dokazuju tako što vole druge ljude ne samo rečima nego i delima.

Oni koji imaju Božijeg Duha znaju razliku između istine i laži.

Oni koji odbijaju slušati Božije istine su prevareni duhom neistina.

Duh istine potvrđuje Hristovo svedočanstvo za nas.

Istina je nešto što živimo, o čemu pričamo i razmišljamo, poznajemo i delimo sa drugima. Zamolimo Boga da učini da i nama jedna od omiljenih reči bude reč “istina”.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Tuesday, November 16, 2021

3 načina da uživamo u životu a i Facebooku


Čak i ako ne koristite Facebook, imaćete koristi od ove crtice.

Studije su pokazale da su mnogi korisnici Facebooka obesharbreni, razočarani, čak i depresivni.

Zašto? Zato što se svačiji život čini mnogo boljim od njihovog i/ili zato što niko ne obraća pažnju na stvari koje oni objavljuju.

Facebook oponaša život. Većina ljudi skriva svoje neuspehe i svi žele više pažnje nego što dobijaju.

Evo tri stvari koje nam mogu pomoći u životu ili na Facebooku:

1. Iskreno priznajmo da nam životi nisu savršeni. Imamo neuspehe i žalosti kao i svi drugi - ali utehu, ispravku i vođstvo pronalazimo u Hrsitu (2.Korinćanima 1:3-7; 2.Timoteju 3:16-17).

2. Shvatimo da je jedino Bog savršeni prijatelj. Drugi će nas razočarati (Jovan 15:15).

3. Pronalazimo našu radost i ispunjenje kroz fokusiranje na Boga i druge a ne na nas same (Matej 22:36-40).

Facebook može biti izvor radosti i službe za hrišćane kada se mole za druge, postavljaju inspirativne slike, stihove iz Biblije ili citate koji su na ohrabrenje drugih, i kroz iskreno predstavljanje sopstvenog života (a ne friziranu verziju).

---------------

Ohrabrujem vas da koristite Biblijske Crtice Ljubavi Facebook stranicu kao način da podelite Hrista na Facebooku. Možete da delite slike sa Facebook stranice ili linkove direktno sa bloga, i uvek je blagoslov imati lajk ili komentar na naše objave!


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail

Sunday, November 14, 2021

Kroz 2 koraka postati stariji - rast u Hristu


Mnogi hrišćani nikada ne odrastu (Jevrejima 5:11-14).

Oni ne razumeju svoju veru, te zavise od svoje sopstvene ili pak svetovne mudrosti da ih vodi kroz život.

Drugi hrišćani pak rastu do adolescentnog doba vere te tu zastanu.

Bez obzira koliko smo dugo hrišćani, mi treba da nastavimo da duhovno rastemo.

Ako imate utisak da stagnirate, onda vam predlažem dve stvari:

1. Molite se da imate žudnju da rastete.

Zamolite Boga da vam pomogne da prevaziđete vašu “neveru” (Marko 9:14-24) i da shvatite vašu očajničku potrebu za Njegovom Reči. Vi bukvalno ne možete da rastete bez nje (Matej 4:4; Psalam 19:7-14; Psalam 119).

2. Učinite nešto!

Posvetite se nečemu, makar to bilo i nešto malo (npr. 5 minuta svakodnevnog čitanja Biblije) i gledajte kako ta investicija raste poput ulaganja vernih slugu u Mateju 25:14-28.

To nije nešto veoma teško i komplikovano – prilično je jednostavno: rast zahteva planiranje i istrajnost. Moramo shvatiti svoju potrebu i učiniti nešto svesno po tom pitanju.


-----------


Prevela: Natalija Gašparić

Ako ti se dopala ova crtica dnevne pobožnosti, registruj se na naš besplatni bilten na desnoj strani bloga, i uvek ćeš primati sveža jednominutna ohrabrenja na mail